Termes i condicions generals de venda

Dades identificatives del titular
Els presents termes i condicions generals de venda regulen de manera integral totes les transaccions de venda que es puguin oferir, prestar o realitzar des de la botiga en línia situada en la pàgina web www.salapadro.org de la qual és titular Orfeó Catalònia (d’ara endavant Orfeó Catalònia), amb número o codi d’identificació fiscal núm. G08889149, domicili social a Carrer de Torras i Bages 62 / C.P. 08940 – Cornellà de Llobregat (Barcelona – Espanya) i inscrita en la direcció general de dret i d’entitats jurídiques (secció 1a del registri d’associacions de la Generalitat de Catalunya) amb número 737.

Aquests termes i condicions poden ser modificats per Orfeó Catalònia en qualsevol moment, sent l’usuari informat de l’existència de qualsevol nova versió d’aquestes que contingui canvis que resultin substancials.

L’usuari
L’accés, la navegació i ús del lloc web, confereix la condició d’usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.
L’usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
– Fer ús d’aquest lloc web únicament per a realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
– No realitzar cap compra falsa o fraudulenta.
– Facilitar dades de contacte veraços i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades.
– L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest lloc web.
El lloc web està dirigit principalment a usuaris residents a Espanya.

Aplicabilitat de les condicions generals
Aquestes condicions s’apliquen a totes les cotitzacions, ofertes, activitats, acords i lliuraments de productes per o en nom de Orfeó Catalònia. La desviació d’aquestes condicions només és possible si les parts així ho han acordat explícitament per escrit.

Objecte
Les presents condicions regularan l’ús de la web www.salapadro.org que Orfeó Catalònia posa a la disposició dels seus usuaris i clients. La compra a www.salapadro.org podrà realitzar-se des de qualsevol país, comprenent tot el territori nacional i internacional. Els productes que Orfeó Catalònia ven a través de la seva pàgina web són, principalment:
– Productes culturals sense finalitat lucrativa.

Aquestes condicions generals han estat elaborades de conformitat amb el que s’estableix en la llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, reial decret legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, totes elles disposicions legals d’obligada aplicació.

Orfeó Catalònia podrà modificar-les sense previ avís, de manera que recomana una periòdica consulta d’aquestes, més encara quan es disposi a fer un ús efectiu de la seva botiga en línia situada en la web www.salapadro.org. No obstant això, Orfeó Catalònia es compromet sempre a tenir-les actualitzades, a publicar l’última versió i permetre el seu accés i impressió en qualsevol moment.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, comerciant, titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys”.

Condicions d’accés i compra
L’accés al portal de Orfeó Catalònia és lliure i atribueix a qui el realitza la condició d’usuari, independentment del posterior ús dels serveis oferts.
Es permetrà la compra sense necessitat de registre previ, sent necessari en qualsevol cas emplenar el formulari, a l’efecte d’identificar al comprador i el domicili de lliurament.

L’adquisició dels productes a www.salapadro.org podrà fer-se per usuaris que hauran de seguir els passos i instruccions que acompanyaran tot el procés de compra, consistents, a manera merament enunciativa:

(I) Emplenament del formulari de compra;
(II) Visualització en pantalla del resum de la comanda, condicions de lliurament i despeses;
(III) Acceptació de condicions de compra, la qual cosa suposa la lectura, comprensió i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com en el seu cas, de les condicions particulars existents i
(IV) Recepció immediata de correu electrònic de resum en el compte utilitzat en el registre o – en defecte d’això – en el termini més breu possible i sempre abans de les vint-i-quatre hores següents.
No està permesa l’adquisició de productes a www.salapadro.org per a la seva posterior distribució o revenda, bé sigui en establiments públics o ben realitzats en l’àmbit domèstic. Orfeó Catalònia regularà i autoritzarà els permisos necessaris si en algun moment el consentís, per la qual cosa notificaria fefaentment aquesta habilitació a l’agent autoritzat.

Comandes
No es podrà realitzar cap comanda vàlida sense acceptar expressament, a través de les caselles habilitades a aquest efecte, els termes i condicions i la política de privacitat de Orfeó Catalònia.

Totes les comandes es consideren ofertes de compra sotmeses a aquests termes i condicions. Orfeó Catalònia es reserva el dret d’acceptar les mateixes si no es compleixen els requisits previstos en aquestes.

Realitzada una comanda el sistema genera automàticament un comprovant de la recepció d’aquesta. No obstant això aquesta confirmació no suposa l’acceptació automàtica de la comanda, atès que Orfeó Catalònia es reserva el dret a recaptar informació addicional, relacionada amb la identitat i el domicili per a garantir la inexistència de frau relacionat amb les transaccions.

Poden realitzar-se comandes els 365 dies de l’any, a qualsevol hora, excepte en els moments en què el servei estigues suspès per manteniment o per altres circumstàncies comercials i/o de força major.

Qualsevol comanda està subjecta a la disponibilitat de producte. En cas que no resulti possible lliurar una comanda per problemes en el subministrament o per no disposar d’estoc suficient, l’usuari tindrà l’opció d’esperar fins que el producte estigui disponible o cancel·lar la comanda.

Lliurament
Es considerarà que s’ha produït el lliurament en el moment en el qual l’usuari o un tercer indicat per ell adquireixi la possessió material dels productes de manera presencial en el punt de recollida i en la data indicada al web www.salapadro.org.

Política d’enviaments
No es realitzaran enviaments de cap de les comandes. Totes les compres es lliuraran de manera presencial.

Cancel·lació o devolució de comandes i reemborsament
És possible la cancel·lació o la devolució de les comandes i el respectiu reembossament sempre i quan aquest fet es comuniqui amb set dies d’antelació al seu lliurament.

El reembossament només es realitzarà via electrònica, mai en efectiu.

Per a sol·licitar la cancel·lació de la comanda, es procedirà de la següent manera:
• Es realitzarà la petició de devolució indicant les dades personals i de contacte que apareixen a la comanda, enviant-les al correu contacte@salapadro.org.

NOTA IMPORTANT sobre la cancel·lació o devolució de comandes:

Som un centre cultural autogestionat, assumim els costos de transacció de la compra i del reemborsament de les entrades. La política general en qualsevol centre d’arts escèniques exclou les devolucions. Si us plau, abans de demanar-nos una possible devolució de la comanda, estudieu la possibilitat de compartir l’objecte de la vostra compra o de sol·licitar-nos un bo de bescanvi per qualsevol dels espectacles que esdevenen a Sala Padró. Moltes gràcies pel vostre ajut en la promoció de la cultura.

Preu i pagament
Els preus poden ser modificats per Orfeó Catalònia en qualsevol moment i sense previ avís sense que això afecti les comandes ja confirmades. No obstant això, fins i tot confirmat, Orfeó Catalònia no estarà obligat a atendre comandes quan el preu sigui incorrecte, especialment, quan l’error sigui manifest i sigui recognoscible amb facilitat.

Els mitjans de pagament acceptats són:
• Pagament amb targeta de crèdit o dèbit. Ens reservem el dret de no acceptar uns certs pagaments amb determinades targetes de crèdit.
• Bizum

Orfeó Catalònia es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament, podent crear noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de www.salapadro.org pugui realitzar reclamacions per aquest motiu. No obstant això si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des de www.salapadro.org ens posaríem en contacte amb el client per a informar-lo d’aquest canvi, oferint-li l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

Informació sobre el pagament amb targeta de crèdit/dèbit: el càrrec es realitza en línia, és a dir, en temps real, a través d’una passarel·la de pagament virtual. Una vegada s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament www.salapadro.org utilitza sistemes de pagament segur d’entitats financeres de primera línia en comerç electrònic. En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que s’utilitza confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les dades del client gaudeixen de total confidencialitat i protecció. Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. Estan únicament utilitzats en el TPV (terminal punt de venda) virtual de l’entitat financera de Orfeó Catalònia, a través de la seva passarel·la de pagament segur. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquestes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, Orfeó Catalònia no es fa responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb el client.

Orfeó Catalònia es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client i adoptar les mesures que estimi oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren en la comanda.

Servei d’atenció al client
Orfeó Catalònia disposa d’un servei d’atenció al client perquè l’usuari pugui gestionar les seves reclamacions, dubtes, o pugui sol·licitar garanties i executar el dret de desistiment.
L’usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions o sol·licituds d’informació al servei d’atenció al client de Orfeó Catalònia, utilitzant per a això qualsevol de les següents vies:
• Enviant un correu electrònic a salapadro20@gmail.com
• Emplenant el formulari disponible en l’apartat “contacte”
Tots els dubtes i especialment les queixes i suggeriments seran ateses a la major rapidesa, sense sobrepassar en cap cas els terminis que estableixi la legislació vigent.
Així mateix, tindrà constància de les mateixes mitjançant el lliurament d’un justificant per escrit, en paper o en qualsevol altre suport durador.

Protecció de dades personals
Associació Orfeó Catalònia, és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament: mantenir una relació comercial amb l’usuari.

Dades recollides:
Les dades personals recollides en aquest lloc són les següents:
• Pagament: com a part del pagament dels productes i serveis oferts en el lloc web, es registren les dades financeres relatives al compte bancari o targeta de crèdit de l’usuari.

• Comunicació: quan el lloc web s’utilitza per a comunicar-se amb altres membres, les dades relatives a les comunicacions de l’usuari s’emmagatzemen temporalment.

• Cookies: les cookies s’utilitzen quan s’utilitza el lloc. L’usuari té la possibilitat de desactivar les cookies des de la configuració del seu navegador.

Ús de les dades personals
La finalitat de les dades personals recollides dels usuaris és posar a la seva disposició els serveis del lloc web, millorar-los i mantenir un entorn segur. Més específicament, els usos són els següents:
• Accés i ús del lloc web per part de l’usuari;
• Gestió del funcionament i optimització de la pàgina web;
• Organització de les condicions d’ús dels serveis de pagament;
• Verificació, identificació i autenticació de les dades transmeses per l’usuari;
• Proposta a l’usuari de la possibilitat de comunicar-se amb altres usuaris del lloc web;
• Implementació de l’assistència a l’usuari;
• Personalització dels serveis mitjançant la visualització d’anuncis en funció de l’historial de navegació de l’usuari, segons les seves preferències;
• Prevenció i detecció de fraus, gestió de malware (programari maliciós) i d’incidents de seguretat;
• Gestió de possibles conflictes amb els usuaris;
• L’enviament d’informació comercial i publicitària, segons les preferències de l’usuari.

Les dades personals poden ser compartides amb tercers en els següents casos:
• Quan l’usuari utilitza els serveis de pagament, per a la implementació d’aquests serveis, el lloc web està en contacte amb terceres entitats bancàries i financeres amb les quals ha celebrat contractes;
• Quan l’usuari publica informació d’accés públic en les àrees de comentaris gratuïts del lloc web;
• Quan l’usuari autoritza el lloc web d’un tercer a accedir a les seves dades;
• Quan el lloc web utilitzi els serveis dels proveïdors de serveis per a proporcionar serveis de suport a l’usuari, publicitat i pagament. Aquests proveïdors de serveis tenen un accés limitat a les dades de l’usuari, en el context de la prestació d’aquests serveis, i tenen l’obligació contractual d’utilitzar-los de conformitat amb les disposicions de la normativa aplicable sobre protecció de dades personals;
• Si així ho exigeix la llei, el lloc web pot transmetre dades per a presentar reclamacions contra el lloc web i complir amb els procediments administratius i judicials;

Seguretat i confidencialitat
El lloc web aplica mesures organitzatives, tècniques, de programari i físiques en matèria de seguretat digital per a protegir les dades personals contra l’alteració, destrucció i accés no autoritzats. No obstant això, cal assenyalar que internet no és un entorn completament segur i que el lloc web no pot garantir la seguretat de la transmissió o l’emmagatzematge de la informació en internet.
Implementació dels drets dels usuaris

D’acord amb la normativa aplicable a les dades de caràcter personal, els usuaris tenen els següents drets, que poden exercitar dirigint la seva sol·licitud a la següent adreça Carrer de Torras i Bages 62, 08940 – Cornellà de Llobregat (Barcelona – Espanya) o al correu electrònic salapadro20@gmail.com.
• Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
• Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
• Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Idioma del contracte
Aquestes condicions generals de venda estan redactades en català. En cas que es tradueixin a una o diverses llengües estrangeres, prevaldrà el text en català en cas de litigi.

Legislació aplicable
Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.